Get Adobe Flash player

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 2560

- ประกาศตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนน ลาดยาง. ม.10 2559

- ประกาศตกลงราคาโครงการหินลูกรัง ม.7,8,9,10 2559

- แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559

- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2559

- ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลน้ใส

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร 1 ประจำปี 2560

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560

- ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete หมู่ 3

- ซ่อมสร้างถนนลาดยางเส้นทางสาย บ้านน้ำใส หมู่1,6และเที่ยมแข้ หมู่2,10 ต.น้ำใส

- จ้างเหมาเปลี่ยนหอถังแชมเปญ ขนาดวามจุ 12 ลูกบาศก์เมตร 1 ถัง บริเวณบ้านดอนแหน ต.น้ำใส

- จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.น้ำใส

ออนไลน์ตอนนี้

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

นายก อบต.น้ำใส

นายเสถียร ภาชนะวรรณ์ นายก อบต.น้ำใส

Like Fanpage