Get Adobe Flash player

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

ประกาศผลสอบพนักงานจ้างภารกิจ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศรับสมัครสอบบุคคลฯ

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

ประกาศราคากลาง ศพด.น้ำใส

แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.น้ำใส

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร 1 ประจำปี 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำใส

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา

รายงานผลการพิจารณาประกวดราคา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ประกาศราคากลาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน บ้านเที่ยมแข้ หมู่ที่ 10 ต.น้ำใส

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

พรบ บริหารงานบุคคล 2542

เอกสาร ระเบียบและแผน 2560-2561

ประกาศ ข้อบัญญัติ,รายงานผลการติดตามในรอบเดือน เม.ย 61

โครงการกิจกรรมครุภัณฑ์

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร 1 ประจำปี 2561

ประกาศประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

แผนจัดหาพัสดุ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง2561

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนการจัดหาพัสดุ2561

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 2560

- ประกาศตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนน ลาดยาง. ม.10 2559

- ประกาศตกลงราคาโครงการหินลูกรัง ม.7,8,9,10 2559

- แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559

- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2559

- ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลน้ใส

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร 1 ประจำปี 2560

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560

- ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete หมู่ 3

- ซ่อมสร้างถนนลาดยางเส้นทางสาย บ้านน้ำใส หมู่1,6และเที่ยมแข้ หมู่2,10 ต.น้ำใส

- จ้างเหมาเปลี่ยนหอถังแชมเปญ ขนาดวามจุ 12 ลูกบาศก์เมตร 1 ถัง บริเวณบ้านดอนแหน ต.น้ำใส

- จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.น้ำใส

ออนไลน์ตอนนี้

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

นายก อบต.น้ำใส

นายเสถียร ภาชนะวรรณ์ นายก อบต.น้ำใส

Like Fanpage