Get Adobe Flash player

ข้อมูล อบต.

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารตำบลน้ำใส

ทำเนียบ คณะบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

ปี พ.ศ.
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
2544-2548
นายเสถียร ภาชนะวรรณ์
นายก อบต.
นายหนูพัฒ นรชาญ
รองนายก อบต.
นายเฉลิม มาลุน
รองนายก อบต.
นายเทพนิมิตร โพธิกุล
เลขานุการ นายก อบต.
ปี 2548-2552
นายวิเศษ กรมขันธ์
นายก อบต.
นางสาวสุมาลี สีหานาม
รองนายก อบต.
นายนงค์ ปาปะกะ
รองนายก อบต.
นายสุพจน์ ศิริราช
เลขานุการสภา อบต.
ปี 2552-2556
นายวิเศษ กรมขันธ์
นายก อบต.
นายทองลอย  เพ็ญศรีใส
รองนายก อบต.
นายเสถียร ภาชนะวรรณ์
รองนายก อบต.
นายสุพจน์ ศิริราช
เลขานุการสภา อบต.
ปี 2556-ปัจจุบัน
นายเสถียร ภาชนะวรรณ์
นายก อบต.
นายสมหมาย  ภูมิเขต
รองนายก อบต.
นางเพ็ชร  โพธิสาร
รองนายก อบต.
จ.ส.ต. นนท์ธวัฒน์  สุตนนท์
เลขานุการสภา อบต.


ทำเนียบ สภา อบต.น้ำใส

ปี พ.ศ.
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
2540-2542
นายเรืองฤทธิ์ บุญมาใส
ประธานสภา
นายวิเศษ สีลาดเลา
รองประธานสภา
2542-2544
นายบิ้ง กุตเสนา
ประธานสภา
นายไพรภ สัมพันธ์
รองประธานสภา
2544-2548
นายธงชัย กุตเสนา
ประธานสภา
นายสัมฤทธิ์ ไชยกันยา
รองประธานสภา
นายวีระวัฒน์ วรนาม
รองประธานสภา
2548-2552
นายธงชัย กุตเสนา
ประธานสภา
นายอุ่ย เพชรแสน
รองประธานสภา
นายแอ๊ด ยอดมาลี
เลขานุการสภา


ทำเนียบ สภา อบต.น้ำใส ปัจจุบันทำเนียบกำนันตำบลน้ำใส

ปี พ.ศ.
ชื่อ-สกุล
2506-2529
นายตา ไชยปัญญา
2529-2536
นายไพรทูรย์ ตริพงษา
2536-ปัจจุบัน
นายธนู สุตนนท์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้ การศึกษา
สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง
ตำบลน้ำใสเป็นหนึ่งในสิบสองตำบลของอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ห่างจากที่ว่า
การอำเภอไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 8 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยทางถนนปัทมานนท์ ประมาณ 18 กิโลเมตร

เนื้อที่
ตำบลน้ำใส มีขนาดเนื้อที่ประมาณ 16.75 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10,468.75 ไร่
โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ จดตำบลสะอาดสมบูรณ์และตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ทิศใต้ จดตำบลดงแดงและตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
ทิศตะวันออก จดตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
จดตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก จดตำบลโคกล่ามและตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน

ลักษณะภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบโล่ง
ซึ่งเหมาะกับการทำเกษตรกรรม โดยมีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ ห้วยกุดน้ำใส หนองขุมดิน หนองทุ่ม หนองแก และหนองนกเขียน
ลักษณะภูมิอากาศ
อากาศโดยส่วนใหญ่ของตำบลน้ำใสร้อนและแห้งแล้ง เนื่องจากมีแหล่งป่าไม้จำนวนน้อย
อุณหภูมิในฤดูแล้ง สูงสุดประมาณ 40 องศาเซลเซียส ต่ำสุดประมาณ 25 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิในฤดูฝน สูงสุดประมาณ 38 องศาเซลเซียส ต่ำสุดประมาณ 23 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิในฤดูหนาว สูงสุดประมาณ 35 องศาเซลเซียส ต่ำสุดประมาณ 15 องศาเซลเซียส


จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน


หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
1
บ้านน้ำใส
นายธนู สุตนนท์
2
บ้านเที่ยมแข้
นายบันลือศักดิ์ สารจันทร์
3
บ้านยางเครือ
นายบุญทัน ปัสสาสัย
4
บ้านขุมดิน
นายจำลอง บุตรใส
5
บ้านหางกุด
นายโอภาส สีลาดเลา
6
บ้านน้ำใส
นายวิมุติ  ไชยกันยา
7
บ้านสว่างอารมณ์
นายอาคม  นามไพร
8
บ้านดอนแหน
นางสาวสุมาลี  สีหานาม
9
บ้านขุมดิน
นายประภาส ตริพงษา
10
บ้านเที่ยมแข้
นายเกษม  ปาปะกะสภาพทางสังคม
สถานศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง

 
ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) 1 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 4 แห่ง

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด 7 แห่ง

สาธารณสุข
สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง

ที่ทำการกำนัน 1 แห่ง
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน 8 แห่ง

การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
ตำบลน้ำใสเป็นตำบลที่มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาไปสู่ศักยภาพที่ดีไม่น้อยกว่าตำบลอื่น
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐาน การบริการด้านสาธารณูปโภค และในด้านการบริการของรัฐอย่างต่อเนื่อง และมีข้อได้เปรียบหลายประการคือ
เป็นตำบลที่อยู่ใกล้อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 18 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอ
จตุรพักตรพิมาน 8 กิโลเมตร โดยมีถนนปัทมานนท์ผ่านเข้าตัวเมืองได้สะดวก
เป็นตำบลที่มีการคมนาคมสะดวกพอสมควร มีถนนติดต่อกับตำบลอื่นทุกตำบล
โดยถนนสายหลักเป็นถนนลาดยาง สามารถขนส่งสินค้าเข้าตัวเมืองได้อย่างสะดวก
การโทรคมนาคม
ที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง
โทรศัพท์สาธารณะ 7 แห่ง
โทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบท 1 แห่ง

การไฟฟ้า
ตำบลน้ำใสเป็นตำบลที่มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน มีครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้จำนวน 1,124
ครัวเรือน ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้ไฟฟ้าจำนวน 5,000 คน
แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำห้วย , ลำน้ำ 1 สาย
บึง , หนอง 4 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย 3 แห่ง
บ่อน้ำตื้น 89 แห่ง
บ่อโยก 839 แห่ง
สระน้ำ 1 แห่ง

ข้อมูลอื่น ๆ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ในปัจจุบันยังไม่มีการค้นพบทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการ
อุตสาหกรรมแต่อย่างใด

มวลชนจัดตั้ง
ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น 150 คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น 120 คน
กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ 1 รุ่น 45 คน
กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน 8 รุ่น 100 คน
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 2 รุ่น 150 คน
อาสาสมัครรักษาความสงบประจำหมู่บ้าน 1 รุ่น 120 คน
กลุ่มเยาวชนอาสา 1 รุ่น 75 คน

Like Fanpage