Get Adobe Flash player

สำนักงานปลัดนายเทพนิมิตร โพธิกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางนฤมล  ทิพนัส
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน.ส. เบญจวรรณ ธุระธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด


นายพเยาว์ วรนาม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


สิบเอกวีระศักดิ์ สมุทรศรี
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

น.ส. รุ่งฤดี ไชยวงษ์
บุคลากร 

นางราตรี ล่ามละคร
เจ้าพนักงานธุรการ 

น.ส. ประวีนา สุตนนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางวัชรี แสงพารา
จัดเก็บเอกสาร

นายประพันธ์ศักดิ์ เพชรแสน
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอภิรักษ์ ปัสสาสัย
พนักงานขับรถ

นายสันติ ผดุงสมัย
จ้างเหมาบริการงานหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน

นายธีระวุธ  สุตนนท์
จ้างเหมาบริการ

ส.อ. ธีระชัย วรนาม
จ้างเหมาบริการงานหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน

นายอนุวัฒน์  ขันสระคู
จ้างเหมาบริการLike Fanpage