ส่วนสวัสดิการ
นายวีระพงษ์ อุปพันธ์
นักบริหารงานสวัสดิการสังคมน.ส. ปนัดดา ภาชนะวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน น.ส. นิตยา พาวุฒิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร