Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ อบต.

วิสัยทัศน์การพัฒนา ตำบลน้ำใส
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานประเพณีดั้งเดิม
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ
1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ ทางบก ทางระบายน้ำ และสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กับ ประชาชน
2. จัดให้มีแหล่งน้ำทางการเกษตร
3. ส่งเสริมการกีฬา
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
6. ส่งเสริมการอาชีพของประชาชน
7. ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และพัฒนาฝีมือแรงงาน
8. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง
9. ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด


จุดมุ่งหมายของการพัฒนา
1. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
2. มีแหล่งน้ำทางการเกษตรอย่างพอเพียง
3. ประชาชนมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างพอเพียงในการดำรงชีพ
4. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและพอเพียง
5. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป
6. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงในการเลี้ยงชีพ
7. ฝีมือแรงงานได้รับการพิจารณาให้ได้มาตราฐาน เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
8. มีการนำเอาภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
9. ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์


ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ
1.2 จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึงและเพียงพอ


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเทียว


แนวทางการพัฒนา
2.1 บำรุงรักษา ปรับปรุงพัฒนาและอนุรักษ์ศาสนสถานและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่าง ๆ


3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


แนวทางการพัฒนา
3.1 แนวทางเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน
3.2 แนวทางสืบสานจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นตลอดไป
3.3 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ


4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ


แนวทางการพัฒนา
4.1 แนวทางส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนให้มีรายได้เพียงพอ
และทั่วถึง
4.2 จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้มีอย่างสม่ำเสมอในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน


5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม


แนวทางพัฒนา
5.1 แนวทางสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 แนวทางส่งเสริมกิจการ พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
และการสังคมสงเคราะห์
5.3 สนับสนุนการจัดให้มีและเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
5.4 สนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน


6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่


6.1 ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านและ
กลุ่มองค์กรอื่น ๆ
6.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
6.3 แนวทาง จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ให้ เหมาะสมต่อภารกิจของ อบ.ต.
6.4 แนวทางพัฒนาบุคลกรของท้องถิ่นให้มีความรู้ ในการปฏิบัติงาน


วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด

จังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ดังนี้
“มุ่งเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายข้าวหอมมะลิชั้นดีสู่ตลาดโลก ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานเพื่อสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน”
(1) เป้าประสงค์การพัฒนา
(1.1) เพื่อพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นศูนย์กลางการผลิต และการผลิตข้าวหอมมะลิชั้นดีสู่ตลาดโลก
(1.2) เพื่อให้ประชาชนมีรายได้จากการผลิตและการจำหน่ายข้าวหอมมะลิ
(1.3) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ของภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการด้านแรงงาน
(1.4) เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์มี 3 ยุทธศาสตร์หลัก 1 ยุทธศาสตร์สนับสนุนได้แก่
(2.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายข้าวหอมมะลิชั้นดีสู่ตลาดโลก
(2.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ภาคการท่องเที่ยว
(2.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้จากภาคบริการแรงงาน
(2.4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานของรัฐ


Like Fanpage