E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 7

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ใน อบต.น้ำใส จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
จ้างขุดลอกร่องระบายน้่ำและรื้อผักตบชวา บริเวณลำห้วยบ้านน้ำใส หมู่ที่ ๑ และบ้านยางเครือ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในส่วนการคลัง อบต.น้ำใส จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในส่วนสวัสดิการสังคม อบต.น้ำใส จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักปลัด อบต.น้ำใส จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในส่วนโยธา อบต.น้ำใส จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.น้ำใส จำนวน ๔ แห่ง และ ศพด.น้ำใส จำนวน ๒ แห่ง (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๗- บ้านน้ำใส หมูที่ ๑ ตำบลน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
ซื้อัวัสดุการศึกษา สำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุมดิน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำใส จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
จ้างเหมาขุดลอกคลองและร่องระบายน้ำ บริเวณ หมู่ที่ ๑, ๒ และหมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
จ้างปรับปรุงก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามลำห้วย บริเวณลำห้วยหลังวัดป่าบ้านน้ำใส หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.น้่ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุต่อเติมอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.น้ำใส จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำใส หมู่ที่ ๑ (ทางช้างเผือก) ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุมดิน หมู่ที่ ๙ ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในส่วนการคลัง อบต. น้ำใส จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุ ตามโครงการซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย) ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุ ตามโครงการซื้อวัสดุซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านเที่ยมแข้ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 64
จ้างเทลานคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำใส หมู่ที่ ๑ ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 64
จ้างก่อสร้าง เวทีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุมดิน หมู่ที่ ๔ ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการจัดตั้งสถานที่พักคอยและเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid ๒๐๑๙) (Community Isolation CI) บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการจัดตั้งสถานที่พักตัวและเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid ๒๐๑๙) (Locai quarantien) บริเวณโรงเรียนรัฐทวิคาม หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 64
ซื้อท่อระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน สำหรับบ้านน้ำใส หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรีียนการสอน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุมดิน ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำใส ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ค. 64
ซื้อถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง จำนวน ๓๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ค. 64
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุมดิน ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักปลัด อบต. น้ำใส จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 64
จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำใส ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน -๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 64
จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุมดิน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน -๓๐ กันยายน ๑๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในราชการ อบต.น้ำใส จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน จำนวน ๔ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.น้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุ ตามโครงการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในส่วนโยธา อบต.น้ำใส จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในส่วนการคลัง อบต.น้ำใส จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในส่วนการศึกษา อบต.น้ำใส จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักปลัด อบต.น้ำใส จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการ อบต. น้ำใส จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องครัว อบต.น้ำใส (เนื่องจากภัยพิบัติจากวาตภัย) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 64
จ้างเหมาบริการรถเครน ตามโครงการตัดแต่งกิ่งไม้ (ต้นไม้ยาง) เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตหมู่บ้าน บริเวณบ้านน้ำใส หมู่ที่ ๑ และบ้านเที่ยมแข้ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุ ตามโครงการมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 64
ซื้อวัสดุ ตามโครงการมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 64
ซื้อวัสดุ ตามโครงการมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 64
จ้างตามโครงการจ้างเหมาขยายเขตน้ำประปา บ้านน้ำใส หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำใส (ทางช้างเผือก) ระยะทาง ๑,๒๕๐ เมตร จำนวนติดตั้ง ๙ หลังคาเรือน และขยายเขตเพิ่มอีก ๓ จุด รวมทั้งสิ้น ๑๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เม.ย. 64
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๐๕-๐๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เม.ย. 64
ซื้อซื้อ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนาวี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เม.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเที่ยมแข้ หมู่ที่ ๒ ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เม.ย. 64
จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 64
จ้างปรับปรุงซ่อมสร้างเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๗ ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เม.ย. 64
จ้างปรับปรุงซ่อมสร้างเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) บ้านยางเครือ หมู่ที่ ๓ ต.น้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เม.ย. 64