สมาชิกสภา อบต.


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.


นายอุ่ย เพชรแสน
ประธานสภา


นายเฉลิม มาลุน
รองประธานสภา


นายเทพนิมิตร โพธิกุล
เลขานุการสภา


นางราวรรณ์ สิงห์สนั่น
ส.อบต.หมู่ที่ 2


นายถาวร สมเพชร
ส.อบต.หมู่ที่ 2


นายนิชั้น ไชยกันยา
ส.อบต.หมู่ที่ 3


นายพีรพัฒน์ วรนาม
ส.อบต.หมู่ที่ 3


นายจรูญ มีอุตส่าห์
ส.อบต.หมู่ที่ 4


นายถวิล ศิริเวช
ส.อบต.หมู่ที่ 5


นางพิกุล วิชัยศร
ส.อบต.หมู่ที่ 6


นายไวภพ ภูมิเขต
ส.อบต.หมู่ที่ 6


นายสกุล มิรัตนไพร
ส.อบต.หมู่ที่ 7


นายสำรวล ประสมมูล
ส.อบต.หมู่ที่ 8


นายสมพงษ์ เครือผือ
ส.อบต.หมู่ที่ 9


นายสว่าง บุตรใส
ส.อบต.หมู่ที่ 9


นายเสถียร คุณวันดี
ส.อบต.หมู่ที่ 10


นางบัวพันธ์ คำคูบอน
ส.อบต.หมู่ที่ 10